เนื้อเพลง : ลาวกระทบไม้ (เพลงไทยเดิม)

ลาวกระทบไม้ (เพลงไทยเดิม)
ชื่อเพลง : ลาวกระทบไม้ (เพลงไทยเดิม)
นักร้อง : เพลงบรรเลง
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

-” -ลา-ว-กระ-ทบ-ไ-ม้ -”
.-.-เพ-ลง -ลา-ว-กระ-ทบ-ไม้..
.-.-.-เป็น-เพลง..-สนุ-ก-สนา-น
.-.-มี-เสน่ห์-มาก.-.-เพ-ลง-หนึ่ง..”
.-.-เพ-ลง -ลา-ว-กระ-ทบ-ไม้..
.-.-ได้-เกิด..-ขึ้น-มา-พร้-อม-ๆ
..-กับ-การ-เล่น-รำ..-ลาว-กระ-ทบ-ไม้
.-.-อัน-เป็น-การ..-ละ-เล่น..-พื้น-เมือง
.-.-ซึ่ง.-.-หนุ่ม-สาว.-.-ชาว-ไทย
-แ-ถบ-ภาค-ตะ-วัน-ออก-เฉียง-เหนือ
.-.-ทั้ง-ฝั่ง-ซ้าย.-.-และ-ฝั่ง-ขวา
-ของ-แม่-น้ำ-โขง.-.-นิยม-เล่น-กัน
-โดย-ผู้-เล่น-ทุก-คน.-.-ร่วม-กัน-ร้อง..”
.-.-.-และ-ร่วม-กัน.-.-รำ..”
.-.-เป็น-ที่-รื่น-เริง..-สำ-ราญ-ใจ..
-อุป-กรณ์-การ-เล่น.-.-ที่-สำ-คัญ
-เป็น-ของ-ที่หา-ได้-ง่าย..-ราคา-ไม่-แพง
-คือ-ไม้-ไผ่-สี-สุก..-ขนาด-เท่า-ลำ-แขน
.-.-ขนาด-ยาว-สอง.-.-ถึง-สาม-เมตร
.-.-.-.-( -หนึ่ง-คู่ )
.-.-.-พร้อม-ด้วย.-.-ไม้-ไผ่-ตัน
.-.-ขนาด-โคน-แขน.-.-ยาว-หนึ่ง-ศอก
.-.-.-.-อีก.-.-หนึ่ง-คู่
.-.-.-.-วาง-กับ-พื้น-.-.
-เอา-เศษ-ไม้..-ตอก-ตรึง-กับดิน-ให้-แน่น
.-.-ให้-ห่าง-กัน..-พอ-ที่-จะ-ใช้
..-ไม้-ไผ่-สี-สุก..-วาง-ลง-ไป-แล้ว
.-.-เหลือ-ปลาย.-.-สัก-สอง-คืบ
.-.-.-ไม้-ไผ่..-ทั้ง-สี่-ท่อน-นี้
-จะ-เป็น-อุปกรณ์-สำคัญ..-ใน-การ-รำ
-ผู้-จับ-ไม้-ยาว.-.-เคาะ-ไม้-สั้น
-จะ-มี-สอง-คน.-.-ถือ-คน-ละ-ปลาย
-และ.-.-.-เคาะ-พร้อม-ๆ -กัน
.-.-เคาะ-ไป-ที่..-ไม้-สั้น-สอง-ที
.-.-แล้ว-จึง-รั้ง.-.-ให้-ไม้-ยาว
.-.-มา..-กระทบ-กัน.-.-.-ที-หนึ่ง
.-.-สลับ-กัน-ไป.-.-ช่วง-ระ-ยะ
.-.-เคาะ-ไม้-สั้น..-จะ-เว้น-ช่อง-ระหว่าง
.-.-.-ไม้-ยาว..-ประ-มาณ-ครึ่ง-ศอก
.-.-เป็น-โอกาส-ให้..-ผู้-รำ-ชาย-หญิง
-ได้-หย่อน-เท้า..-ก้าว-ลง-ไป-ใน-ช่องนั้น
.-.-แล้ว-ยก-ออก..-ตาม-จัง-หวะ-เพลง
.-.-อย่าง-งด-งาม.-.-น่า-พิ-ศวง
-เพราะ.-ถ้า-เผลอ.-ก้าว-พลาด-ผิด-จังหวะ
.-.-ไม้-ไผ่-คู่..-จะ-กระ-ทบ-เท้า
.-.-.-ผู้-รำ.-. ” -นั้น ” -ทัน-ที
.-.-การ-เล่น..-รำ-ลาว-กระ-ทบ-ไม้
.-.-.-แต่-เดิม..-เล่น-กัน-อย่าง-ง่าย-ๆ
.-.-สนุก-สน-าน-กัน-ได้-ทั้ง..-หมู่-บ้าน
.-.-ถ้า-จำ-นวน.-.-ผู้-คน-มาก
-ก็-ตั้ง..-วง-กระ-ทบ-ไม้..-เพิ่ม-ขึ้น
-และ-เล่น..-ประ-กวด-กัน-ไป-ด้วย-เลย
.-.-เมื่อ-การ..-ละ-เล่น-ชนิด-นี้
-ได้-แพร่-หลาย..-เข้า-มา-ใน-ภาค-กลาง
-ทำ-ให้-เกิด..-บท-ร้อง ” -ต่าง-ๆ-ขึ้น
.-.-พร้อม-ทั้ง..-ทำ-นอง-เพลง
.-.-โดย-อา-ศัย..-สำ-เนียง-และ-จังหวะ
.-.-.-ของ-เดิม.-.-เป็-น-หลัก
-และ-ที่-สำคัญ-คือ..-กรม-ศิล-ปา-กร.”
.-.-ได้-ปรับ-ปรุง..-ดน-ตรี-ขึ้น-ใหม่
-โดย-ใช้-บรร-เลง-ด้วย.-.-วง-มโหรี ”
.-.-มี-บท-ร้อง -ที่-ไพเราะ-เร้า-ใจ..”
.-.-เหมาะ-สม.-.-กับ-บรร-ยา-กาศ..
-และ-จัง-หวะ-เพลง.-.-.-อย่าง-ยิ่ง
.-.-ผู้-แต่ง.-.-บท-ร้อง -คือ..-”
.-.-อา-จา-รย์ -มน-ตรี -ตรา-โมท..

.-.-.-Th-ai -M-i-d-i..
-6 -กรก-ฎา-คม -พ.-ศ.-25-39


เนื้อเพลง ลาวกระทบไม้ (เพลงไทยเดิม)ในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ลาวกระทบไม้ (เพลงไทยเดิม)หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง ลาวกระทบไม้ (เพลงไทยเดิม)เป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ